AWM Slovakia s. r. o.
Rampová 4
040 01 Košice

IČO: 36 204 391
DIČ: 2020047601
IČ DPH: SK 2020047601

Bank. spojenie: ČSOB Košice
SK36 7500 0000 0001 1342 9743

Bank. spojenie: Tatrabanka
SK48 1100 0000 0029 4400 7452